فراخوان اولین همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش مالی از سوی سازمان سنجش دانشگاه الزهرا منتشر شد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، سازمان سنجش دانشگاه الزهرا اولین همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی را برگزار می کند.
مهمترین اهداف این همایش آشنایی کارگزاران آموزش عالی کشور با الگوهای نوین در تامین مالی، تامین منابع مالی موسسات آموزش عالی، پژوهشکده ها و دانشگاه ها در راستای توسعه پایدار، بررسی و احصاء تجارب مفید بین المللی جهت پیاده سازی و الگو برداری، ارتقا و بروزرسانی مکانیزم های اجرایی تامین منابع مالی در آموزش عالی کشور، بررسی جایگاه فن آوری های نوین در کاهش هزینه های آموزش عالی کشور، ارزیابی کیفیت دانشگاه و موسسات آموزش عالی و بررسی رویکردهای مختلف تامین منابع است.

بررسی تجارب داخلی و بین المللی در تامین و مدیریت منابع در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور، بررسی برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور در حوزه آموزش عالی، تامین منابع مالی آن مدیریت منابع در دانشگاه ها و …