کارگروه تخصصی امور اجتماعی فرهنگی استان قزوین با حضور وزیر کار، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و جمعی از مدیران استانی برگزار شد.