نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه عدم تشکیل صندوق واریز حق درمان کارگران پیگیری می شود، گفت: بی توجهی به اجرای دستور رییس جمهور وزیررا در مسیر استیضاح قرار می دهد.