رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می گوید قبل از توزیع منابع طرح اشتغال روستایی باید مزیتهای هر منطقه به دقت شناسایی و متناسب با آن بازار کار فراهم شود. در غیر این صورت هدر رفت منابع را شاهد خواهیم بود.
به گزارش تریبون ، فتح اله بیات با اشاره به تخصیص منابع طرح اشتغال روستایی اظهار کرد: معتقدم قبل از هرگونه تزریق منابع به روستاها باید ظرفیتها و پتانسیل های هر منطقه شناسایی و بازار اشتغال آنها فراهم شود.
وی گفت: طبعا با فراهم کردن زمینه ایجاد شغل در مناطق محروم و روستایی جلوی مهاجرت بی رویه ساکنین روستا به شهرها گرفته می شود و مقایسه هایی که بعضا میان روستا و شهر به لحاظ امکانات درمانی، رفاهی و آموزشی وجود دارد به حداقل می رسد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: صرف سرمایه ها و منابع بانکی در روستاها موجب ایجاد اشتغال جدید می شود ولی نباید شهرستانها و روستاهای دور را فراموش کنیم و تقسیم منابع باید به نحوی باشد که هم بخش های روستایی و هم شهری را پوشش دهد.
بیات با تاکید بر شناسایی مزیتهای هر منطقه قبل از توزیع پول، گفت: وقتی بازار فعالیت منطقه و پتانسیل های …