شمخانی استراتژی ایران برای مقابله با استقلال کردستان را تشریح کرد