یکصد و بیست و دومین شماره آتیه نو، هفته نامه تخصصی حوزه رفاه و تامین اجتماعی، منتشر شد.