شماره ۲۸ و ۲۹ ماهنامه قلمرو رفاه از سوی موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه امروز منتشر شد.