با هماهنگی صورت گرفته با شرکت مخابرات، مرکز ارتباطات مردمی سازمان تأمین اجتماعی با شماره ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره در دسترس عموم مردم قرار گرفت.