رئیس انجمن صنفی کارگران بنای سفت کار شهر تهران می گوید: شعب تامین اجتماعی در مورد بررسی صحت هویت متقاضیان استفاده از خدمات بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی هستند، با تشکلات صنفی کارگری ساختمانی همکاری نمی کند.