مدیرعامل شستا ضمن اعلام اقداماتی جهت خروج وزارت تعاون و تامین اجتماعی از شرکت های کم بازده ، پرداخت حقوق های آنچنانی از منابع کارگران به مدیران را تکذیب کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، رضا نوروززاده در خصوص طرح برخی مسائل مبنی بر اینکه شستا طی سالیان گذشته به حیات خلوت مدیران دولتی و سیاسیون تبدیل شده بود به خانه ملت گفت: این مسائل مربوط به عملکرد مدیران در دوره گذشته این شرکت است، اینگونه موارد از ابتدای آغاز به کار دولت روحانی به هیچ عنوان وجود نداشته است.
وی ادامه داد: شستا یک مجموعه سرمایه گذاری بسیار بزرگ متعلق به سازمان تامین اجتماعی است، صندوق تامین اجتماعی که پاسخگوی نیاز کارگری است، از ۳ منبع نیازها را تامین می کند، یک منبع استفاده از ظرفیت های قانونی است که نمایندگان برای آن ایجاد کردند به عنوان مثال ۱۶ درصد از اعتبارات برخی قراردادها به تامین اجتماعی تعلق گیرد یا اینکه درصدی از پول برای پروانه های ساختمانی به تامین اجتماعی پرداخت شود.
این مقام مسئول تاکید کرد: منبع دیگر حقوق بگیرانی هستند که درصدی از حقوق یعنی معادل ۳۰ درصد را به حساب صندوق پرداخت می کنند، …