وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: سیاست دولت خروج از بنگاه داری است و در وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی با شناسایی شرکت های بزرگ برای واگذاری به بخش خصوصی نسبت به چابک سازی اقدام می کنیم.