مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی شرایط بیمه ایرانیان خارج از کشور را تشریح کرد.