ارزیابی استان ها با شاخص های عینی، کمی، مهم و شفاف اندازه گیری می شود.