اعتصاب سراسری کارمندان و کارگران نهادهای دولتی و عمومی لبنان امروز (چهارشنبه) برای سومین روز پیاپی ادامه یافت. آنها به احتمال منتفی شدن افزایش دستمزدها معترض هستند.