مدیرکل تأمین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ گفت: در سال ۹۱میزان سهم وصولی تأمین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ حدود ۱۴ درصد از کل منابع سازمان تأمین‌اجتماعی در سراسرکشور است.