رئیس شورای اسلامی کار شرکت ارم سبز معتقد است که امنیت شغلی کارگران با امنیت ملی گره خورده است.