امروزه منابع انسانی و دانش ، اندیشه و مهارتهای آنان برترین دارائیهای کلیدی سازمانها هستند ، می بایست این داراییها را شناخت و سپس روشهای حفظ آن را پیدا کرد . بر این اساس ، ارزش واقعی یک سازمان فقط به دارایی های مادی و فیزیکی سازمان نیست ، بلکه دارایی های نامحسوس را هم شامل می شود. دارایی های نامحسوسی که به وسیله فعالیتهای هوشمندانه مثل یادگیری دانش جدید و روابط ارزشمند ایجاد می گردند .