رئیس کمسیون فنی اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ایسا) با اشاره به وظیفه و مسئولیت سازمان تامین اجتماعی گفت: موقعیت و مسئولیت تامین اجتماعی دارای پیچیدگی های زیادی است و این سازمان دارای مسئولیت زیادی در قبال ذینفعان است بنابراین سرمایه¬گذاری¬های این سازمان تفاوت زیادی با بخش خصوصی و تعاونی دارد.