دبیرکل کانون انجمن های صنفی کارگران گفت: در حال حاضر زندگی کارگران چندین سال از نظر معیشتی از سایر اقشار عقب تر است.