بنابر اعلام سازمان تامین اجتماعی داروی ریتوکسی ماب به بسته دارویی مبتلایان به ام اس اضافه شده و مشمول خدمات بیمه ای می باشد.