اقتصاد , اقتصاد ایران , سایر حوزه های اقتصادی رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی عنوان کرد که پیش از توزیع منابع طرح اشتغال روستایی باید مزیتهای هر منطقه را شناسایی کرد و متناسب با آن بازار کار ایجاد نمود.
به گزارش پایگاه خبر ی جامعه خبر ، فتح اله بیات اظهار کرد: بنده اعتقاد دارم پیش از هرگونه تزریق منابع به روستاها باید ظرفیتها و پتانسیل های هر منطقه شناسایی و بازار اشتغال آنها فراهم شود و طبعا با فراهم کردن زمینه ایجاد شغل در مناطق محروم و روستایی جلوی مهاجرت بی رویه ساکنین روستا به شهرها گرفته می شود.
بر اساس این خبر ، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: صرف سرمایه ها و منابع بانکی در روستاها باعث ایجاد اشتغال جدید می شود اما نباید شهرستانها و روستاهای دور را فراموش کنیم و تقسیم منابع باید به نحوی باشد که هم بخش های روستایی و هم شهری را پوشش دهد.
بیات تاکید کرد: وقتی بازار فعالیت منطقه و پتانسیل های آن شناسایی شد باید دید که مستعد ایجاد چه شغلهایی است و طبق آن اعتبار تخصیص داد. در لرستان بخش دامداری و کشاورزی و در برخی مناطق لرستان گردشگری پتانسیل بالایی …