«شعله های آتش از برج تقطیر زبانه می کشید، کارگران در ارتفاع ۳۰متری گرفتار شده بودند، فریاد می زدند و کمک می خواستند، اما از دست هیچ کس کاری بر نمی آمد.
۶ نفر مقابل چشمان ما در آتش سوختند.» کارگر جوان اینها را می گوید و با آستین لباس کارش اشک هایش را پاک می کند. او یکی از شاهدان عینی حادثه پالایشگاه نفت تهران است؛ حادثه ای که جان ۶نفر را گرفت و ۲نفر دیگر را با سوختگی ۹۰درصدی روانه بیمارستان کرد.
 یک روز بعد، کهریزک
قابل درِ مرکز تشخیص پزشکی قانونی استان تهران در کهریزک، معمولا شلوغ است؛ اما این بار تعداد افراد سیاهپوشی که جلوی در ایستاده اند بیشتر از همیشه است. مردی روی سکوی کنار دیوار از حال رفته و چند نفر به او آب می دهند. چند مرد دیگر در گوشه ای دور هم جمع شده اند و یک نفر که لباس کار پالایشگاه به تن دارد برایشان صحبت می کند. کمی آن طرف تر چند زن روی زمین نشسته اند و بی تابی می کنند. اینها خانواده ها و هم ولایتی های همان ۶کارگری هستند که روز جمعه در جریان حادثه پالایشگاه تهران جان شان را از دست دادند.
۱۲ظهر است اما هنوز اجساد عزیزان شان را تحویل نگرفته اند. قرار است تا …