رفع مشکلات پیش روی شرکت پگاه خوزستان در تامین شیر وخط تولید، سرمایه در گردش، بازارهای هدف و … با تشکیل کارگروه استانی در دستور کار قرار گرفت.