ساعت ۲۴- روزنامه ینی شفق در خبری مدعی شد: رژیم بشار اسد در سال ۲۰۱۵، گاز خردل به نیروهای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) ارسال کرده و امروز این تشکیلات به سلاح شیمیایی مجهز است.