خبرگزاری شبستان: مدیرکل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری خدمات ارائه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی را موثر و با اهمیت دانست و گفت: رسالت اصلی تامین اجتماعی امنیت و عدالت اجتماعی در سطح جامعه است.