رئیس امور کمیسیون پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی همدان از راه اندازی سامانه جامع کمیسیون پزشکی در این مدیریت خبر داد.