[unable to retrieve full-text content]

راهپیمایی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در آستانه ۱۳ آبان با عنوان “اعتماد به تجربه” امروز بعد از نماز ظهر و عصر از مسجد دانشگاه شریف آغاز می شود.