در ابتدای این دیدار، جناب آقای دکتر نوربخش، مدیرعامل محترم سازمان پس از خوش آمد گویی به هیات فرانسوی، به اختصار به معرفی سازمان تامین اجتماعی و نقش آن در جامعه پرداخت.