مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با وزیر کار و تأمین اجتماعی فدراسیون روسیه در بیمارستان میلاد دیدار کردند و به تشریح شرایط و مکانیزم فعالیت این سازمان پرداخت.