دکتر محمود جاوید، مدیر درمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری