آتش سوزی در کارگاه تولیدی کیف در خیابان پامنار، خسارت مالی زیادی بر جا گذاشت و باعث سوختگی دو نفر از کارگران شد .