تصورش هم سخت است که کارگری در اوج سرما یا گرما برای لقمه ای نان حلال تلاش کند، در عین حال برای جبران بی تدبیری برخی مسؤولان با انتخاب شغل دوم کانون گرم خانواده اش را هم قربانی تأمین معیشت کند اما باز هم وقتی به سوی منزل می آید به واسطه دستان خالی اش نزد خانواده شرمنده شود.
به گزارش آوای ترکمن به نقل از فارس ، حقوق معوقه؛ حکایت تلخی است که دامن گیر برخی از شهرداری های استان شده است؛ معضلی که مهم ترین قربانی آن قشر کارگر است.
تصورش هم سخت است که کارگری در اوج گرما یا در سرما برای لقمه ای نان حلال تلاش کند، در عین حال برای جبران بی تدبیری برخی مسؤولان با انتخاب شغل دوم کانون گرم خانواده اش را هم قربانی تأمین معیشت کند اما باز هم وقتی به سوی منزل می آید دستان خالی اش او را نزد دیگران و خانواده اش شرمنده کند.
انگار در جامعه دیواری کوتاه تر از دیوار کارگران نیست و قرار است با وقوع هر حادثه ناگواری از سوء تدبیر مسؤولان گرفته تا وضعیت پرآشوب اقتصاد جامعه، همه چیز بر سر کارگر خراب شود.
اگر می شد مدیران به جای حقوق کارگران حقوق خود را به تعویق می انداختند و یا آن دسته از کسانی …