تصورش هم سخت است که کارگری در اوج سرما یا گرما برای لقمه ای نان حلال تلاش کند، در عین حال برای جبران بی تدبیری برخی مسؤولان با انتخاب شغل دوم کانون گرم خانواده اش را هم قربانی تأمین معیشت کند اما باز هم وقتی به سوی منزل می آید به واسطه دستان خالی اش نزد خانواده شرمنده شود.