اکبر شوکت با بیان اینکه کار بازرسی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی در ارتباط با بیمه کارگران تمام شده؛ گفت: سازمان تامین اجتماعی بایستی بیشتر با انجمن های صنفی همکاری کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در سال جاری بیمه کارگران ساختمانی روال جدیدی را آغاز کرده است؛ در این روند جدید، کارگرانی که در سامانه خدمات رفاهی ایرانیان ثبت نام کرده باشند و در دو مرحله پالایش، واجد صلاحیت بودن آنها تایید شود، می توانند از خدمات بیمه تامین اجتماعی بهره مند شوند. این رویه جدید در مقایسه با تخصیص سهمیه بیمه کارگران ساختمانی به استان ها که در سالهای گذشته انجام می شد، می تواند کارگران بیشتری را تحت پوشش قرار دهد و به اعتقاد فعالان صنفیِ بخش ساختمان، از سوءاستفاده ها جلوگیری می کند.

اکنون ماه هاست که مهلتِ ثبت نامِ کارگران در سامانه تمام شده و چند ماهی از شروع کار بازرسی و پالایش توسط انجمن های صنفی کارگران ساختمانی گذشته است. اکبر شوکت (رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور) در ارتباط با روالی که تاکنون طی شده، می گوید: طبق دستور نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، کلیه کارگرانی …