اکبر شوکت با بیان اینکه کار بازرسی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی در ارتباط با بیمه کارگران تمام شده؛ گفت: سازمان تامین اجتماعی بایستی بیشتر با انجمن های صنفی همکاری کند.