مدیر کل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت: دانشجویان خارج از کشور می توانند بیمه شوند.