خانه امید محلی برای وصل کردن انسان‌ها و دل‌هایشان به هم است، محلی است برای تجمع و دیدارهای جدید و پیدا کردن دوستان قدیمی. در اینجا بازنشستگان انرژی مثبت و امید به زندگی را به همدیگر هدیه می‌دهند. حضور بازنشستگان در خانه امید اضطراب و افسردگی را از آنان دور کرده است.