هزاران کارگر ساختمانیِ مهاجر در قطر وضعیت بسیار ناگواری دارند؛ آسیب های فراوان و خطر مرگ در کمین آنها نشسته است.