معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت: مرجع تشخیص سخت و زیان آور بودن خبرنگاری ادارات کار و کمیته های سخت و زیان آور هستند و اگر شرایط احراز شود یک خبرنگار با ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب خدمت می تواند بدون شرط سنی بازنشسته شود.