معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان گفت: کارگران و تشکل های کارگری نیروی اصلی کار در اجتماع محسوب می شوند و بازوی توانمندی برای تولید هستند.