زنجان – ایرنا – رییس کمیسیونهای پزشکی تامین اجتماعی استان زنجان گفت: در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی مشروط به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه ای بیمه شده، مزایای قانونی ارائه می شود.