یک فعال کارگری با اشاره به جزئیات آخرین نشست های کارگروه تعیین دستمزد سال ۹۷ بیش از ۱۳ میلیون کارگر ایرانی، گفت: واقعیت های فعلی زندگی …