معاون استاندار البرز با اشاره به لزوم احصا وضعیت کارگران و روند عملکرد واحدها، گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور و استان باید مشکلات و موانع اشتغال و تولید برطرف شود.