فرماندار شهرستان کیار در بازدید ازشعبه تأمین اجتماعی شلمزار، از رضایتمندی مراجعین به شعب تأمین اجتماعی در سطح استان ابراز خشنودی کرد و اقدامات انجام شده در حوزه تأمین اجتماعی را در خور تحسین دانست.