کارگران در اوایل انقلاب، زمان جنگ و حتی در دولت سازندگی به عنوان رضایتمندترین قشر اجتماعی محسوب می شدند اما امروز به یکی از ناراضی ترین گروه های اجتماعی در کشور بدل شدند، چرا که جامعه کارگری به دلیل عدم توازن در حوزه عرضه و تقاضا و وجود مافیای اقتصادی در بدترین شرایط پس از انقلاب قرار گرفته است.