فرادید/ شاید در پاسخ به این سوال که چه کاری سخت ترین و بدترین کار است هر کس پاسخی داشته باشد و شاید حتی شغل خود را سخت ترین بداند اما بی شک اگر بداند در دهلی نو کارگران بخش تخلیه چاه های فاضلاب از چه راهی نان به خانه می برند حتما نظرش تغییر کند.
کارگران بخش نظافت و تخلیه فضولات و لجن های سیستم فاضلاب شهری دهلی نو احتمالا بدترین و کثیف ترین شغل جهان را دارند و این کار رابرای حقوقی باورنکردنی انجام می دهند. کارگران تخلیه فاضلاب تنها برای روزی ۲ دلار داخلی چاه های فاضلاب می شوند تا مواقعی که راه های چاه مسدود می شود آن را بازکنند. کارگران تخلیه فاضلاب برای کار به منطقه ای از دهلی نو اعزام می شوند؛ با وجودی که این شغل از هیچ منزلت اجتماعی برخوردار نیست اما نبود آن برای دهلی نو با جمعیت ۲۵ میلیونی فاجعه بار خواهد بود.
این کارگران از طبقات پائین جامعه هستند و بسیاری از آنها در حاشیه های شهر زندگی می کنند و برای به دست آوردن یک لقمه نان با جانشان بازی می کند؛ استنشاق گازهای فاضلاب در دراز مدت بسیاری از آنها را مسموم می کند و حتی موجب مرگشان می شود. شرکت کارفرمای “راکش” یکی از شرکت های …