تجمع کارگران کارخانه هپکو آذرآب د ر اراک برای پیگیری حقوق عقب افتاد ه شان و انتشار تصاویر برخورد هایی که د ر این تجمع صورت گرفت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به اراک کشاند . او د ر بد و ورود به شهر اراک با آیت الله د ری نجف آباد ی، نمایند ه ولی فقیه د ر استان مرکزی د ید ار کرد .
علی ربیعی که با هد ف رسید گی به مشکلات ۲ کارخانه هپکو آذرآب به اراک سفر کرد ه، د ر این د ید ار گفت: د ر سنوات گذشته اصل اهلیت د ر واگذاری کارخانه هپکو به بخش خصوصی رعایت نشد ه است. او اضافه کرد : امروز نشست های مختلفی برای بررسی مشکلات و مسائل کارخانه های هپکو و آذرآب تد ارک د ید ه شد ه و برای حل مشکلات راهکارهای کارشناسی ارائه می شود . وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بیان کرد : بند ه تا رفع کامل مشکلات این ۲ کارخانه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد . نمایند ه ولی فقیه د ر استان مرکزی نیز د ر این آیین گفت: بازگرد اند ن کارخانه هپکو از بخش خصوصی به د ولت بهترین راه ممکن د ر شرایط کنونی است.
آیت الله قربانعلی د ری نجف آباد ی افزود : هم اینک به گفته کارشناسان کارخانه هپکو چهار هزار میلیارد ریال ارزش …