مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: حوزه اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از نهادهای سرمایه گذاری و قطبهای اقتصادی از همکاری بین المللی استقبال می کند و آماده همکاری با شرکتهای معتبر خارجی هستیم.