دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران بابیان اینکه قشر کارگر وضعیت نامناسب درآمدی و حقوقی مواجه هستند، گفت: بیمه شدگان ازجمله کارگران خواهان پرداخت حق بیمه خود به سازمان و دریافت خدمات لازم هستند.