رمضانپور نرگسی می گوید: با همکاری اعضای شورای شهر و همچنین شهردار جدید رشت که کاملا با شورا هم سو است برنامه هایی برای برطرف کردن مشکلات کارگران شهرداری داریم.